Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "Zákon").

Prevádzkovateľ osobných údajov:
EV-mont, s. r. o., so sídlom: Rakytovská cesta 6C, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika, IČO: 46 736 417, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 22484/S .

Zodpovedná osoba: môžete kontaktovať na adrese spoločnosti EV-mont, s. r. o..
V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby alebo ak máte otázky alebo podnety, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, môžete nás resp. našu zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailu na: evmont@evmont.sk alebo písomne na adrese:
EV-mont, s. r. o.,
do rúk: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Rakytovská cesta 6C
974 05 Banská Bystrica

1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“).

Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia, § 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti EV-mont, s. r. o. (ďalej aj „prevádzkovateľ“) potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak EV-mont, s. r. o. takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o a) účele spracúvania osobných údajov, b) kategórii spracúvaných osobných údajov, c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, e) práve požadovať od EV-mont, s. r. o. opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, f) práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania podľa o ochrane osobných údajov, g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. i) primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 Zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

EV-mont, s. r. o. poskytne dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže EV-mont, s. r. o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. EV-mont, s. r. o. poskytne osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia, § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov (právo na „zabudnutie“) (čl. 17 Nariadenia, § 23 Zákona)

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. (2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zákona, d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia alebo § 15 ods. 1 Zákona.

Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, b) na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) Zákona, d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo e) na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia, § 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku vyššie, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia, § 26 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) Zákona (na právnom základe súhlas) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona (na právnom základe zmluva) a b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia, § 27 Zákona)

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) Zákona, resp. podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia (pr. základ: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme) alebo vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (pr. základ: oprávnený záujem) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia, § 28 Zákona)

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia, § 14 Zákona)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

SPÔSOB UPLATŇOVANIA VÝKONU PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

a postup spoločnosti EV-mont, s. r. o. (ďalej len aj „prevádzkovateľ“) pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním „Žiadosti na výkon práva dotknutej osoby“ (ďalej len „žiadosť“) a to: - zásielkou doručenou na adresu sídla prevádzkovateľa: Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica, - e-mailom na adresu: evmont@evmont.sk alebo - osobným podaním žiadosti na adrese sídla prevádzkovateľa: Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica.

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak ide o žiadosť, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia a podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

V prípade, ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a uplatniť súdny prostriedok nápravy podľa Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa článku 16, 17 a 18 Nariadenia alebo § 22, 23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak o to dotknutá osoba požaduje.

2. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje na základe týchto právnych základov len v týchto prípadoch:
 • riešenia sporovej a nesporovej agendy prevádzkovateľa, účasti na konaniach a uplatňovania právnych nárokov prevádzkovateľa, evidencia pohľadávok, upomínanie odberateľov, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • pri monitorovaní administratívnych a technologických priestorov a objektov prevádzkovateľa kamerovým systémom za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenia bezpečnosti zamestnancov prevádzkovateľa a iných osôb,
 • riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv (evidencia žiadostí a žiadateľov o výkon práv dotknutej osoby) v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“),
 • prenájmu majetku - najmä príprava uzavretie zmluvného vzťahu, evidencia zmluvného vzťahu a jeho zmien, kontrola plnenia zmluvy, vymáhanie pohľadávok, obchodná komunikácia,
 • evidencia pošty a správa registratúry - evidencia a správa prijatých a odosielaných poštových zásielok, správa zásielok doručovaných a odosielaných z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, zmenových požiadaviek, spisov týkajúcich sa vymáhania pohľadávok a ďalších dokumentov súvisiacich so zmluvným vzťahom medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
 • uzavretie a realizácia zmluvného vzťahu a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov - najmä príprava uzavretia zmluvného vzťahu, evidencia zmluvného vzťahu a zmenových požiadaviek, vykonávanie dodávky, poskytovanie služieb súvisiacich s dodávkou, kontrola plnenia zmluvy, vybavovanie reklamácií, sťažností, vymáhanie pohľadávok, obchodná komunikácia, ukončenie zmluvy,
 • evidencie žiadateľov o uzavretie zmluvy, zaznamenávanie záväzných požiadaviek odberateľov a iných dotknutých osôb,
 • vedenie účtovej a daňovej evidencie, najmä spracovanie faktúr a i. účtovných, resp. daňových dokladov, fakturácia za poskytnuté služby.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v miere nevyhnutnej pre výkon svojich zmluvných a zákonných povinností.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať. Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:
 • podpora predaja: oslovovanie dotknutých osôb s ponukami prevádzkovateľa.

3. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY, PRE KTORÉ SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ

Prevádzkovateľ niekedy spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe oprávneného záujmu tretích strán.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b), c), f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Prevádzkovateľ potrebuje v nevyhnutnej miere spracúvať aj Vaše osobné údaje, nakoľko medzi nami a odberateľmi existujú väzby. Bez spracúvania Vašich osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť svoju podnikateľskú činnosť a realizovať zmluvu s odberateľom.

4. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä:
 • Základné údaje nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy s fyzickou osobou: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, adresa odberného miesta, list vlastníctva, údaje z kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, dátum narodenia, súhlas majiteľa pozemku, cez ktorý prechádzajú siete odberateľa.
 • Doplnkové dobrovoľné údaje k zmluve: číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, email, telefóne číslo, číslo bankového účtu,
 • K zmluve s právnickou osobou odberateľom – osobné údaje členov orgánov spoločnosti a spoločníkov uvedené vo výpise z obchodného registra.
 • Osobné údaje vlastníka nehnuteľnosti pri nájomnej zmluve.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

5. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

6. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás ako dotknutých osôb alebo od iných osôb, ktoré vo Váš prospech objednali naše služby.

7. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu iným príjemcom, napr.: prevádzkovatelia distribučnej sústavy, exekútorské úrady, advokáti, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, banky, prevádzkovateľ poštových služieb, subjekty zmluvne spolupracujúce s dodávateľom najmä za účelom zabezpečenia právnych služieb, vymáhania nárokov dodávateľa zo zmluvy, podporných administratívnych, telekomunikačných a technických služieb, za účelom podpory, správy a vývoja informačného systému, subjekty zabezpečujúce tlač a pod..

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť ďalej poskytované orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ.