• Referencie

VN rozvody a trafostanice

Horná Mičiná - Nad ihriskom (2018)

Rekonštrukcia trafostanice - navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity

Šalková Priemyselný park (2018)

VN káblová prípojka , slučka pre vonkajší VN rozvádzač

Hnúšťa Likier, Ul. Hlavná (2018)

Rozšírenie NNK a výmena trafostanice

Beňuš (2018)

VN prípojka, trafostanica a presmerovanie NN vedení

Heľpa (2017)

VN prípojka a trafostanica

Suchý vrch (2017)

Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice

Holiša (2017)

Holiša - Krutková osada - zahusťovacia trafostanica pre rekreačno športový areál Kolek, VN prípojka, NN rozvod

Letisko Sliač (2017)

Rekonštrukcia trafostaníc TS-5 a TS-6

Stožok (2016)

Rozšírenie NN siete smer železničná stanica a rekonštrukcia trafostanice

Priemyselný park Tupá - Chovatice (2016)

VN prípojka a trafostanica 600 kVA

Krupina (2016)

Rekonštrukcia trafostanice 400 kVA

Banská Bystrica (2012)

Banská Bystrica, Weber - VN prípojka a trafostanica

Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody

MO SR Zvolen (2018)

Anténne stožiare - oprava výstražného osvetlenia

Ružiná, Smer ihrisko (2018)

Rekonštrukcia NN siete pre dosiahnutie lepších hodnôt kolísania napätia a zníženie strát

Lučenec, Cintorínska ulica (2018)

Rozšírenie NNK pre bytový blok F a G

Príbelce (2018)

Rozšírenie NNK pre 12 bytových jednotiek

Sliač, Rekreačné stredisko Ovčiar (2018)

Rozšírenie NNK

Mýto pod Ďumbierom, Bytový dom pri TS (2018)

Predĺženie NN siete - pripojenie nových odberných miest

Kokava nad Rimavicou - Háj (2018)

Rekonštrukcia NN siete

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica (2018)

Elektroinštalačné práce

MŠ Radvaň Banská Bystrica (2018)

Elektroinštalačné práce, výroba rozvádzačov, revízie

Letisko Sliač (2018)

Oprava vzdušného vedenia NN

Banká Bystrica, Uľanka (2017)

Rozšírenie NNK pre 7 RD

Horná Lehota, časť Trangoška (2017)

NN zemný káblový rozvod k stavbe pre 14 rekreačných objektov

Ľubietová Čelienec (2017)

Rozšírenie NNK

Detva, Lúčna štvrť II. etapa (2017)

Rozšírenie NNK pre 14 RD

Automobilka Jaguar Land Rover Nitra (2017)

Montáž káblových trás a osvetlenia

Zvolen Polyfunkčný objekt Central Park (2016)

Rozšírenie NNK

Dobrá Niva, Studničný Jarok (2016)

Rozšírenie NNK pre IBV, prípojky pre rodinné domy a verejné osvetlenie

Banská Bystrica, Bytový dom Kalinčiakova č. 9-16 (2016)

Výmena rozvodov elektroinštalácie pre 168 bytových jednotiek

Banská Bystrica, Suchý vrch (2015)

Rozšírenie NNK pre IBV Pod Folosom

Zvolen - Rezidencia Hron (2015)

Rozšírenie NN siete pre obytný súbor

Dudince, za hotelom Hviezda (2015)

Rozšírenie NN siete, prípojky pre RD a verejné osvetlenie

Banská Belá - Halča, Poľnohospodárske agrodružstvo (2015)

Rozšírenie NNK pre 7 rekreačných chát

Banská Bystrica, Bytový dom B Jesenský vŕšok II. etapa (2015)

Rozšírenie NNK

Lučenec, Rúbanisko I a III (2015)

Rozšírenie NNK pre bytové domy

Lučenec, Cintorínska (2014)

Rozšírene NNK pre bytové domy

Verejné osvetlenie

Zvolenská Slatina (2018)

Oprava verejného osvetlenia na skládke

AS Terminal Vlak Bus Shopping Banská Bystrica (2017)

Vonkajšie NN rozvody  a verejné osvetlenie

Breziny (2017)

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Breziny (86 LED svietidiel)

Špania Dolina (2017)

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Špania Dolina (75 LED svietidiel)

Kováčová (2016)

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Kováčová v subdodávke (180 LED svietidiel)

Jasenie (2016)

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Jasenie v subdodávke (160 LED svietidiel)

Malachov (2015)

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Malachov v subdodávke (130 LED svietidiel)

Lokalizácia porúch na kábloch a ich oprava

Zvolen MOSR (2018)

Vyhľadanie poruchy na zemnom kábli a jeho oprava